fbpx

REGULAMIN KONKURSU „Javips Quiz 2021”

REGULAMIN KONKURSU
„Javips Quiz 2021”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Javips Quiz 2021”  i jest zwany dalej: „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Javips z siedzibą w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 1A/4, 70-411 Szczecin, KRS pod nr KRS 0000748419,, nr NIP 8513229522, nr REGON 381300646, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 17.05.2021r. do 06.06.2021r. W formie online, na kanałach społecznościowych Organizatora oraz na należącej do niego stronie www (www.javips.pl).

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą Joanna Dziennik – Prezes Zarządu i Katarzyna Kunowska – Członek Zarządu Organizatora („Komisja Konkursowa”).

7. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu technologii i języków programowania.  

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgłosi swój udział w konkursie. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani pracownicy Fundacji Javips, jak również osoby, które dla Organizatora lub Fundacji Javips świadczą pracę na podstawie umów zlecenia lub w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. 

3. Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na komunikację za pomocą adres e-mailowego Uczestnika, jego mediów społecznościowych dla celów związanych z realizacją konkursu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, oprócz wykonania Zadania Konkursowego, o którym mowa w § 3 ust 1. Regulaminu, jest: a. akceptacja niniejszego Regulaminu, b. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie odpowiedzi udzielonej w ramach wykonania Zadania Konkursowego wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu w komunikacji Organizatora w przypadku, gdy uczestnik został Laureatem Konkursu, c. dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, zapisanie się do Newslettera. W każdej chwili Uczestnik może modyfikować podane dane osobowe oraz wycofać zgodę bez podania przyczyny. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.  

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

§ 3 ZASADY KONKURSU 

1. 1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy odpowiadają na 1 pytanie konkursowe, publikowane raz w tygodniu zaczynając od 17.05.2021r. Pytania konkursowe umieszczane są na stronie wydarzenia (www.javips.pl), na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook, LinkedIn) oraz w Newsletterze wysyłanym bezpośrednio do Uczestników zarejestrowanych w konkursie.

2. Uczestnik może udzielić odpowiedzi na każde z pytań konkursowych pytanie konkursowe tylko jeden raz i w określonym czasie. Na pytanie opublikowane w poniedziałek, odpowiedzi będą rejestrowane do środy tego samego tygodnia. Odpowiedzi wysłane po godzinie 12:00 w południe w środę nie zostaną uznane.

4. Odpowiedź może być udzielona wyłącznie w formie pisemnej wypowiedzi za pomocą formularza konkursowego zamieszczonego na stronie Organizatora. 

5. Udzielane przez Uczestników odpowiedzi będą oceniane według ich poprawności przez Komisję Konkursową, która stworzy listę rankingową Uczestników. Na liście rankingowej zostaną umieszczeni Uczestnicy z poprawnymi odpowiedziami, udzielonymi w jak najkrótszym czasie. Nagrody otrzyma uczestnik Konkursu, który udzielił poprawnej odpowiedzi na największą ilość zadanych pytań w jak najkrótszym czasie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu odpowiedzi, których treść jest sprzeczna z Regulaminem Konkursu, prawem lub zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami lub może naruszać prawa osób trzecich. 

7. . Konkurs trwa od 17.05.2021r. do 6.06.2021r. 

§ 4 NAGRODA

8. Nagrodą w Konkursie dla każdego z laureatów jest roczna licencja firmy JetBrains na oprogramowanie o wartości €499.00 brutto ufundowanej przez Partnera wydarzenia, firmę JetBrains.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju. 

10. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

11. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator. 

12. Laureaci quizu zostaną powiadomieni o wygranej odpowiednio do dnia 21 maja, 28 maja oraz 4 czerwca 2021 roku pocztą elektroniczną na adres wskazany w aplikacji konkursowej Fundacji Javips. Wyniki zostaną też ogłoszone na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.javips.pl oraz raz na mediach społecznościowych Organizatora i w Newsletterze.

13. Laureat powinien potwierdzić otrzymanie informacji o wygranej odpowiadając na otrzymane pocztą elektroniczną powiadomienie w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej. W potwierdzeniu otrzymania informacji o wygranej laureat powinien wyraźnie napisać, że chce skorzystać z nagrody. Następnie Organizator skontaktuje się z laureatem w celu ustalenia terminu i sposobu przekazania (odebrania) nagrody. 

14. W przypadku braku odpowiedzi laureata na powiadomienie o wygranej w ww. terminie, Organizator przyjmie, że laureat nie jest zainteresowany otrzymaniem nagrody i wówczas Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania nagrody temu laureatowi (który w tym przypadku traci status laureata Konkursu). 

15. W przypadku braku odpowiedzi laureata na powiadomienie o wygranej lub w przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z odbioru nagrody, nagroda jest przekazywana kolejnej osobie na liście rankingowej zwycięzców, tzn. nagroda jest przyznawana Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w Konkursie (wówczas pkt 13 i 14 stosuje się odpowiednio). 

16. Organizator informuje Uczestników, że kwota pieniężna, o której mowa w pkt 8 powyżej, przeznaczona jest na pokrycie podatku dochodowego od nagrody. Organizator potrąci tę kwotę przed wydaniem nagrody i odprowadzi ją do urzędu skarbowego jako płatnik. 

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej. 

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród i przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego oraz jeśli Uczestnik wyraził zgodę marketingową, informowania o innych wydarzeniach organizowanych przez Organizatora. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych działalności marketingowej i promocyjnej. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Fundacja Javips z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Więckowskiego 1A/4, 70-411 w Szczecinie. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu „JAVIPS Quiz 2021”, komunikowania się z uczestnikiem. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę nagrody w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kontakt; hello@javips.pl. 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora mailem na adres quiz@javips.pl lub hello@javips.pl w czasie trwania Konkursu i w ciągu 21 dni od dnia zakończenia Konkursu. W tytule maila należy wpisać: „JAVIPS Quiz  2021– reklamacja”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia wiadomości obejmującej reklamację na adres poczty elektronicznej Organizatora.

 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.javips.pl

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy wyznaczony według ogólnych zasad k.p.c. 

4. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 

 

back to top